Apie LLA

Apie LLA

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) aktyviai veikia nuo 1993 m. LLA steigėjai – pirmieji Asociacijos nariai. Šiandien LLA jungia 54 nariai – tai ne tik akcinės bendrovės, bet ir specializuotus leidinius leidžiančios biudžetinės ir viešosios įstaigos.

LLA tiki, kad leidyba yra itin svarbus sektorius, kuris tiesiogiai veikia ir pristato šalies:

 • kultūrą (grožinė ir negrožinė lietuvių, užsienio literatūra);
 • politiką (politologiniai leidiniai);
 • švietimą (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai);
 • įvairius menus (meno leidiniai, katalogai);
 • poilsį (populiarioji literatūra);
 • turizmą ir kt.

LLA yra ne pelno siekianti oranizacija, kurios pagrindiniai uždaviniai:

 • atstovauti ir ginti leidėjų interesus Lietuvoje ir užsienyje;
 • ugdyti kultūringą leidybą, rūpintis asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu;
 • populiarinti ir skleisti lietuvių literatūrą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis ruošiant norminių aktų (įstatymų, nutarimų, įsakymų, kitų projektų, pasiūlymų, komentarų) rengimą, kurie liečia leidėjų profesinę veiklą, siekiant, kad valstybės institucijų sprendimai skatintų leidybos, nacionalinės literatūros, skaitymo skatinimo, autorinių bei kopijavimo teisių srities plėtrą;
 • skatinti kultūringos, vertingos literatūros skaitymą;
 • inicijuoti mokslinius tyrimus;
 • organizuoti ir rengti kultūrinius, literatūros, knygos meno, skaitymo skatinimo, pilietinio ugdymo renginius;
 • koordinuoti, organizuoti bei remti leidėjų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse knygų mugėse, kituose tarptautiniuose renginiuose ir kt.

Nuo 2003 m. LLA priklauso Europos Sąjungos leidėjų asociacijų konfederacijai (FEP).

Pagal galimybes, LLA aktyviai bendradarbiauja tarptautiniame lygmenyje rengiant su leidybos sektoriumi susijusius teisės aktus, svarsto leidybos sektoriaus perspektyvas kultūriniu, edukaciniu ir visuomeniniu aspektu su Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių leidėjų asociacijomis, vykdo lietuvių literatūros sklaidos ir populiarinimo, skaitymo skatinimo, pilietinio ugdymo projektus.