Apie LLA - Struktūra

Apie LLA - Struktūra

Visuotinis narių susirinkimas
Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Dalyvavimo ir balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Asociacijos darbuotojai, LLA dirbantys pagal darbo sutartis, bet nesantys jos nariais, Visuotiniame susirinkime dalyvauti gali patariamojo balso teise.

Asociacijos valdyba
Tai kolegialus Asociacijos valdymo organas, kuris organizuoja Asociacijos veiklą tarp susirinkimų. Valdybos sudėtį, atstovavimo principus nustato ir valdybos narius trejiems metams renka Visuotinis susirinkimas, kuriam valdyba yra tiesiogiai atsakinga ir atskaitinga. Valdybos narių kadencijos laikotarpis neribojamas.

Prezidentas

Asociacijos pezidentas yra valdybos pirmininkas. Tai vienasmenis Asociacijos valdymo organas, trejų metų kadencijai valdybos renkamas iš valdybos narių. Prezidentas veikia Asociacijos vardu ir yra tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas valdybai.

Vykdomasis direktorius
Asociacijos vykdomasis direktorius yra operatyvią LLA veiklą organizuojantis vykdantysis Asociacijos organas. Jį skiria Asociacijos prezidentas Valdybos pavedimu. Vykdomasis direktorius atsako už asociacijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą.

Revizorius
Finansinę Asociacijos veiklą periodiškai tikrina revizorius, kurį trejiems metams renka Visuotinis susirinkimas. Juo gali būti asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę atlikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti valdybos narys arba administracijos darbuotojas.