Veikla - Premijos - Vilniaus klubo premija

Vilniaus klubo premija

Vilniaus klubo premiją įsteigė Vilniaus klubas (toliau – Klubas), konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (LLA).

Konkurso tikslas – kasmet įvertinti per praėjusius dvejus kalendorinius metus (tikslūs metai nurodomi kvietime dalyvauti konkurse) išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių žingeidumą ir pagarbą Lietuvos sostinei, bei išrinkti ir paskelbti premijos laureatą.

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti.

Premiją steigia ir teikia Klubas. Ji mokama iš Klubo ir pavienių Klubo narių biudžeto.

 

Vilniaus klubo premija 2018

Konkurso komiteto sprendimu, 2018 m. Vilniaus klubo premija skirta  Vidui Poškui už nestandartinį, kitokį – tapybišką, labai asmenišką, intelektualų ir jautrų požiūrį į Vilnių knygoje „Nedingęs Vilnius“. Knygą išleido leidykla „Tyto alba“, taip pat pelniusi Vilniaus klubo padėką už Lietuvos sostinės populiarinimą gausiai leidžiamose knygose apie Vilnių. 

Menotyrininko ir tapytojo Vido Poškaus Vilnius – tai tarsi didelis kūnas, kurį norisi (ir galima) pažadinti, bedant adatėles į gyvybiškai svarbius kūno taškus. „Nedingęs Vilnius“ – kelionė po miestą-kūną, pilna dailės, architektūros, žmonių istorijų. Tai knyga, kuri pažadino ne tik miestą, bet ir daugybę žmonių, sukėlė didžiulį susidomėjimą Vilniaus praeitimi ir dabartimi. 

2018 metų konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos 2016–2017 metais.

 

Vilniaus klubo premija 2017

Konkurso komiteto sprendimu, 2017 m. Vilniaus klubo premija skirta autorių leidybiniam kolektyvui už knygą „Vilnius 1900–2016. Architektūros gidas“ bei jos vertimus į anglų ir vokiečių kalbas. Leidinius parengė architektų, architektūros tyrėjų ir fotografų kolektyvas – Julija Reklaitė, Rūta Leitanaitė, Marija Drėmaitė (sudarytojos), Nijolė Lukšionytė, Karolis Kučiauskas, Diana Kontrimaitė, Algimantas Mačiulis, Vaidas Petrulis, Jurgita Rimkevičienė, Indrė Ruseckaitė, Jūratė Tutlytė, Aida Štelbienė, Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė (tekstų autoriai), Audrius Ambrasas, Raimondas Urbakavičius ir Norbert Tukaj (fotografai).

2017 m. konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos 2015–2016 metais. Premijos dydis – 1000 eurų. Visą knygų, kurios pretendavo į Vilniaus klubo premiją, sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.

 

Vilniaus klubo premija 2016

Konkurso vertinimo komiteto sprendimu, 2016 m. Vilniaus klubo premija skirta Gražinai Mareckaitei už knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ (R. Paknio leidykla; nuotraukų autoriai: Arūnas Baltėnas, Jan Bułhak, Ipolitas Cieška, Józef Czechowicz, broliai Czyżai, Jerzy Hoppen, Abdon Korzon, Raimondas Paknys, Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė; knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis).

2016 metais konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos 2013-2015 metais. Konkursui buvo galima pateikti grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo srities knygas, albumus. Premijos dydis – 1000 eurų. 2016 m. konkurse dalyvavo 25 knygos. 

VILNIAUS KLUBO PREMIJA

SKYRIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus klubo premijos konkurso (toliau – Konkursas) ir Vilniaus klubo premijos (toliau – Premija) skyrimo nuostatai apibrėžia reikalavimus Konkursui teikiamoms knygoms, nustato Konkurso organizavimo tvarką, vertinimo tvarką, funkcijas ir darbo organizavimą, Vilniaus knygos premijos skyrimą, laureato paskelbimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Premiją steigia Vilniaus klubas (toliau – Klubas), konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA).
3. Konkurso tikslai:
3.1. Kasmet įvertinti per praėjusius dvejus kalendorinius metus (tikslūs metai nurodomi kvietime dalyvauti Konkurse) išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių žingeidumą ir pagarbą Lietuvos sostinei.
3.2. Išrinkti ir paskelbti Premijos laureatą.
4. Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti.
5. Premiją steigia ir teikia Klubas. Ji mokama iš Klubo ir pavienių Klubo narių biudžeto.
6. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų gruodžio – sausio mėnesiais.

 

II. KONKURSO SĄLYGOS

7. Per praėjusius dvejus kalendorinius metus išleistų knygų apie Vilniaus miestą sąrašą sudaro LLA, o knygas ekspertuoja Komitetas.
8. Konkurse dalyvauja tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
9. Komitetas turi teisę prašyti pateikti 2 išleistos knygos egzempliorius.
10. Konkurse gali dalyvauti knygos:
10.1. išleistos per paskutiniuosius dvejus kalendorinius metus Lietuvoje ir kitose šalyse (išskyrus pakartotinius knygos leidimus);
10.2. grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo, albumai;
10.3. Lietuvos ir užsienio autorių, kurių tematika – Vilniaus miestas;
11. Skelbiant Konkursą kiekvienais metais gali būti nustatomi ir skelbiami papildomi prioritetiniai kriterijai, reikalavimai knygoms, konkurso organizavimo eiga.

 

III. KNYGŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

12. Pagal LLA parengtą sąrašą, knygas vertina Vilniaus klubo premijos komitetas, kurį sudaro LLA atstovai ir Klubo atstovai.
13. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai, Komiteto sprendimai įforminami posėdžių protokolais.
14. Premijos paskyrimo veiklą organizuoja, administruoja ir techniškai aprūpina LLA.
15. Komitetas sudaromas kiekvienais metais, jam vadovauja pirmininkas. Komiteto nariai gali pateikti vertinimą el. paštu. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių paprasta balsų dauguma.
16. Komiteto posėdžiai yra uždari.
17. Komitetas vertina ir išrenka Premijos laureatą ne vėliau kaip likus 7 d. iki einamųjų metų Vilniaus knygų mugės.
18. Knygos premijuoti atrenkamos vadovaujantis šiais kriterijais:
18.1. kūrinio tematika;
18.2. kūrinio aktualumas;
18.3. literatūrinė, meninė, edukacinė ir išliekamoji vertė.

 

IV. APDOVANOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

19. Premija skiriama knygos autoriui (autoriams, sudarytojams), Komitetui atrinkus geriausiai Konkurso kriterijus atitinkančią knygą.
20. Premija gali būti neskiriama, jei konkurse dalyvaujančios knygos Komiteto sprendimu nėra Premijos vertos knygos.
21. Premijos dydis yra 1000 eurų (vienas tūkstantis eurų). Jei Premija skiriama bendraautoriams ar sudarytojams, premijos piniginis dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam.
24. Premiją skiria Vilniaus klubas Komiteto teikimu.
25. Konkurso laureatas skelbiamas ir Premija įteikiama kasmetinėje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje ir Vilniaus klube.
26. Premijavimo ceremoniją tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Klubo padedama organizuoja LLA.