Veikla - Tarptautiniai projektai - Vykstantys

„ALDUS“ projektas

Aldus projektasPo sėkmingo ilgamečio bendradarbiavimo su FEP (Federation of European Publishers) ir kitomis užsienio institucijomis, Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) prisijungė prie tarptautinio projekto ALDUS, kuris yra Kūrybiškos Europos programos dalis. 

ALDUS yra Europos šalių knygų mugių bendradarbiavimo tinklas. Projektu siekiama įtvirtinti tarptautinį knygų mugių bendradarbiavimą. Trys komercinės knygų mugės Bolonijoje, Londone ir Frankfurte yra pagrindinės mugės, kuriose susitinka knygų leidybos, platinimo, spaudos ir IT specialistai. Nacionalinės knygų mugės taip pat yra svarbios kaip kultūros ir literatūros sklaidos bei populiarinimo masiniai renginiai ES šalyse. 

Šių skirtingų tipų mugių bendradarbiavimo tinklas skatins tikslinius specialistų mainus ir sudarys sąlygas organizuoti bendrus renginius. Profesionalus leidėjų dialogas yra būtina sąlyga autorių teisių pardavimams ir literatūros vertimų programoms, t. y. literatūros kūrinių mobilumui ir sklaidos skatinimui. Knygų mugės sudaro galimybę populiarinti nacionalinę literatūrą, naudoti naujas turinio sklaidos ir skaitmeninimo galimybes, telkti kūrėjų ir skaitytojų auditoriją. ALDUS siekia eksperimentuoti su naujais, interaktyvumą ir įsitraukimą skatinančiais bendradarbiavimo formatais. Leidėjų įtraukimas į kitokio pobūdžio bendradarbiavimą ir dalyvavimą specialistų renginiuose bus patrauklus ir sudarys sąlygas plėsti galimybes nacionalinės literatūros ir leidybos populiarinimui. Leidėjams knygų mugės yra svarbios dėl galimybės tiesiogiai bendrauti su skaitytojais. Projektu siekiama remti leidėjus, kurie ieško naujo sąlyčio su skaitytojais.  

ALDUS knygų mugių bendradarbiavimo tinklas pasitelks dviejų komercinių B2B knygų mugių ir nacionalinių knygų mugių mažose ES šalyse patirtį ir bus orientuotos į paramą smulkioms ir vidutinėms leidykloms.  

Susijusios nuorodos:

„PUBCOOP“ projektas

PUBCOOP (Strategies To A European Written Culture Preservation Through Publishers Cooperation From Lesser Used Languages) partnerystė yra bendradarbiavimo projektas tarp Valencijos leidėjų asociacijos (AEPV) Ispanijoje, Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) bei Rumunijos leidėjų asociacijos (AER). 

Leidėjų asociacijos atstovauja šalių smulkius leidėjus ir mažas bei vidutines leidyklas, kurios leidžia mažų kalbų šalių literatūrą katalonų, lietuvių ir rumunų kalbomis. Mažų kalbų šalių literatūra yra ypač svarbi daugiakultūriui Europos literatūros paveldui ir literatūros sklaidai, tačiau dėl mažų knygų leidybos rinkų šiose šalyse, leidėjai susiduria su nacionalinės literatūros populiarinimo ir autorių teisių  platinimo problemomis. Galimybės pristatyti, investuoti ir parduoti autorių teises, taip pat konkuruoti su populiarių kalbų stambiaisiais leidėjais ir platintojais Europos rinkoje, yra menkos. Siekiant sumažinti leidėjų riziką ir sudaryti sąlygas lygiavertei literatūros sklaidai, svarbu skatinti leidėjų kooperacijų ir asociacijų bendradarbiavimą naudojant naujas literatūros sklaidos galimybes internete.  
 
PUBCOOP projekto, kuris vyks nuo 2016-ųjų gegužės iki 2018-ųjų gruodžio, tikslas yra didinti smulkių leidėjų Europoje galimybes veikti tarptautinėje rinkoje, skatinti bendradarbiavimą su leidėjais iš kitų Europos valstybių bei stiprinti leidėjų kompetencijas per leidyklų ir leidėjų asociacijų bendradarbiavimą. 
 
Trys pagrindiniai šio projekto uždaviniai:
 
1. Suformuoti leidėjų tinklą ir parengti literatūros sklaidos ir populiarinimo renginių kalendorių šalyse-partnerėse taip sudarant sąlygas kontaktų mainams ir bendradarbiavimui.
 
2. Sukurti internetinę svetainę 2.0 ir autorių teisių pardavimo platformą literatūros vertimams  bei literatūros populiarinimui, knygų pristatymui ir tarptautinio leidėjų portfolio kūrimui. 
 
3. Sukurti bendradarbiavimo ir mainų strategiją tarp leidėjų asociacijų ir suteikti koordinuotą paramą leidėjams. Organizuoti Kongresą projekto rezultatų pristatymui. 
 
Projekto rezultatai turės tiesioginį poveikį maždaug 150-čiai leidyklų, kurias atstovauja minėtos asociacijos, taip pat potencialų poveikį apie 1200-ams mažų ir nepriklausomų leidėjų Europoje. Tam, kad mažos leidyklos iš skirtingų šalių galėtų vienytis ir didinti knygų įvairovę Europoje, jos turi pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybe per patirties turinčias asociacijas. Tai svarbu ir leidėjams, dirbantiems su mažai vartojamomis kalbomis, tokiomis kaip jau esamų projekto partnerių - lietuvių, rumunų ir katalonų. 
 

Kitos asociacijos

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) yra:

  • Europos leidėjų federacijos (Federation of European Publishers) narė (nuo 2003 m.);
  • Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos (National Creative and Cultural Industries Association) narė (nuo 2012 m.);
  • Tarptautinės leidėjų asociacijos (International Publishers Association) narė (nuo 1998 m. iki 2013 m.).

Europos leidėjų federacija (FEP) yra nekomercinė skėtinio tipo asociacija vienijanti 26 nacionalines Europos knygų leidėjų asociacijas. Federacija buvo įsteigta 1967 m. ir daugiausiai orientuojasi į leidėjų teisių gynimą ir atstovavimą juridiniame lygmenyje. Svarbi ir patariamoji FEP funkcija: narėms teikiama konsultacija autorinių teisių ir kitais aktualiais klausimais.

Į FEP gali būti priimta tik viena konkrečios šalies nacionalinė asociacija, Lietuvą atstovauja LLA.

Pastaraisiais metais FEP aktyviai dirba su intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyva (The Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights), kurios tikslas visose Europos sąjungos šalyse įteisinti efektyvias, priemones ir bausmes prieš nelegalų intelektinės nuosavybės naudojimą ir piratavimą, ir taip sukurti palankesnes sąlygas autorių teisių turėtojams.  

Federacijos veikloje didelis dėmesys taip pat skiriamas ir licencijavimui bei autorių teisių apsaugai, dėl to FEP atstovai dalyvavo Europos komisijos inicijuotuose debatuose dėl autorių teisių modernizavimo „Modernisation of Copyright“, debatuose dėl inicijuotos programos „Content in the Digital Single Market“, įsitraukta į dialogą „Licences for Europe“.

FEP aktyviai įsijungė į Kūrinių našlaičių direktyvos rengimą, tobulinimą ir taikymą. Bendradarbiaujant ne tik su leidėjais, bet ir su prekybos, spaudos bei kūrybinių industrijų atstovais, rengiami pasiūlymai dėl kūrinių našlaičių skaitmeninimo ir padarymo viešai prieinamais, nepažeidžiant autorių teisių principų. Akcentuojama ir kruopščios paieškos (diligent search) svarba, nustatant kūrinio statusą ir autorių teisių turėtojus. Tam buvo inicijuotas projektas ARROW.

Europos leidėjų federacija aktyviai dalyvauja dialoge dėl kūrinių, kūrinių nebėra prekyboje (out-of-comerce works) skaitmenizavimo ir padarymo viešai prieinamais. FEP pozicija šiuo klausimu yra –  kūriniai, kurių nebėra prekyboje, vis dar yra saugomi autorių teisių, ir juos suskaitmeninti galima tik gavus autorių teisių turėtojo leidimą.

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija - tai 2008 metais Lietuvos kūrybinių industrijų lyderių įsteigta asociacija, kuri šiandien jungia daugiau nei 60 narių. Tai - Lietuvos aukštosios mokyklos ir kolegijos, kūrybinių industrijų ir kūrėjų asociacijos, menų inkubatoriai, viešosios įstaigos ir kūrybisnio verslo įmonės, kūrėjų bendruomenės ir individualūs asmenys.

Asociacijos tikslas – siekti darnios kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje, palankios įstatyminės ir teisinės bazės bei efektyvių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų šio sektoriaus augimui.

Svarbu paminėti, jog asociacija aktyviai dalyvauja kultūros, aukštojo mokslo bei studijų politikos formavime. Teikia siūlymus dėl valstybės ir ES investicijų į kūrybinių industrijų sektorių, finansavimo programų ir priemonių, pabrėžia, koks svarus kūrybinių industrijų sektoriaus indėlis šalies ekonomikai ir visuomenės gerovei. 

Be viso to Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kaupia informaciją apie kūrybines industrijas, dalinasi naujienomis apie kūrybinių industrijų politikos aktualijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, inovacijas, kūrybines partnerystes, užsako ir atlieka tyrimus, rengia mokymus.

Tikėdama sklandaus bendradarbiavimo sėkme, asociacija ieško kontaktų ir padeda juos užmegzti. Taip pat, skatina sektoriaus tinklaveiką Lietuvoje, aktyviai dalyvauja regioninės tinklaveikos projektuose Baltijos jūros regione, skatina sektoriaus klasterizaciją ir veikia kaip kūrybinių industrijų klasteris.

Tarptautinė leidėjų asociacija (IPA) yra akredituota Nevyriausybinė organizacija, vienijanti nacionalines, regionines ir specialistų leidėjų asociacijas visame pasaulyje. Šiuo metu ji jungia per 60 narių iš 53 šalių. Pagrindiniai IPA tikslai – atstovauti leidybos verslo interesus tarptautiniame lygyje ir ginti nuo galimos grėsmės. Centrinė Asociacijos būstinė įsikūrusi Ženevoje (Šveicarija).

Asociaciją 1896 m. įsteigė stipriausi to meto Paryžiaus leidėjai. Vienas pirmųjų IPA tikslų ir pasiekimų – pagarba autorių teisėms ir įgyvendintas naujas tarptautinės autorių teisių sutarties („Berno Konvencija dėl literatūrinių ir meno darbų apsaugos“) leidimas. Autorinių teisių apsauga ir gynimas išlieka viena svarbiausių Asociacijos veiklų dar ir šiandien.

Nemažiau svarbios ir kitos IPA orientacinės veiklos: leidybos laisvė ir prigimtinė žmogaus laisvė į saviraišką. Asociacija aktyviai remia literatūros ir skaitymo skatinimo programas, leidėjų tarpusavio bendradarbiavimą ir dalinimąsi gerąja patirtimi.

IPA konsultuoja nacionalines nares vietinių įstatymų, kurie yra paveikūs leidėjams, įvedimo bei koregavimo klausimais. Asociacija gali suteikti teisininko konsultaciją ir bendradrabiauti derantis su šalies vyriausybe.

IPA, būdama pramonine asociacija, dalyvauja sprendžiant daugelį kitų įtakos leidybos verslui turinčių klausimų nuo tarptautinių knygų mugių iki naujovių įvedimo.