Veikla - Tarptautiniai projektai - Vykstantys

„ALDUS UP“ projektas

aldus up logo
Po sėkmingo ilgamečio bendradarbiavimo su FEP (Federation of European Publishers) ir kitomis užsienio institucijomis, Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) prisijungė prie tarptautinio projekto ALDUS UP, kuris yra Kūrybiškos Europos programos dalis. 

ALDUS UP yra Europos šalių knygų mugių bendradarbiavimo tinklas. Projektu siekiama įtvirtinti tarptautinį knygų mugių bendradarbiavimą. Trys komercinės knygų mugės Bolonijoje, Londone ir Frankfurte yra pagrindinės mugės, kuriose susitinka knygų leidybos, platinimo, spaudos ir IT specialistai. Nacionalinės knygų mugės taip pat yra svarbios kaip kultūros ir literatūros sklaidos bei populiarinimo masiniai renginiai ES šalyse. 

Šių skirtingų tipų mugių bendradarbiavimo tinklas skatins tikslinius specialistų mainus ir sudarys sąlygas organizuoti bendrus renginius. Profesionalus leidėjų dialogas yra būtina sąlyga autorių teisių pardavimams ir literatūros vertimų programoms, t. y. literatūros kūrinių mobilumui ir sklaidos skatinimui. Knygų mugės sudaro galimybę populiarinti nacionalinę literatūrą, naudoti naujas turinio sklaidos ir skaitmeninimo galimybes, telkti kūrėjų ir skaitytojų auditoriją. ALDUS UP siekia eksperimentuoti su naujais, interaktyvumą ir įsitraukimą skatinančiais bendradarbiavimo formatais. Leidėjų įtraukimas į kitokio pobūdžio bendradarbiavimą ir dalyvavimą specialistų renginiuose bus patrauklus ir sudarys sąlygas plėsti galimybes nacionalinės literatūros ir leidybos populiarinimui. Leidėjams knygų mugės yra svarbios dėl galimybės tiesiogiai bendrauti su skaitytojais. Projektu siekiama remti leidėjus, kurie ieško naujo sąlyčio su skaitytojais.  

ALDUS UP knygų mugių bendradarbiavimo tinklas pasitelks dviejų komercinių B2B knygų mugių ir nacionalinių knygų mugių mažose ES šalyse patirtį ir bus orientuotos į paramą smulkioms ir vidutinėms leidykloms.  

Susijusios nuorodos:

Kitos asociacijos

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) yra:

  • Europos leidėjų federacijos (Federation of European Publishers) narė (nuo 2003 m.);
  • Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos (National Creative and Cultural Industries Association) narė (nuo 2012 m.);
  • Tarptautinės leidėjų asociacijos (International Publishers Association) narė (nuo 1998 m. iki 2013 m.).

Europos leidėjų federacija (FEP) yra nekomercinė skėtinio tipo asociacija vienijanti 26 nacionalines Europos knygų leidėjų asociacijas. Federacija buvo įsteigta 1967 m. ir daugiausiai orientuojasi į leidėjų teisių gynimą ir atstovavimą juridiniame lygmenyje. Svarbi ir patariamoji FEP funkcija: narėms teikiama konsultacija autorinių teisių ir kitais aktualiais klausimais. 

Į FEP gali būti priimta tik viena konkrečios šalies nacionalinė asociacija, Lietuvą atstovauja LLA.

Pastaraisiais metais FEP aktyviai dirba su intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyva (The Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights), kurios tikslas visose Europos sąjungos šalyse įteisinti efektyvias, priemones ir bausmes prieš nelegalų intelektinės nuosavybės naudojimą ir piratavimą, ir taip sukurti palankesnes sąlygas autorių teisių turėtojams.  

Federacijos veikloje didelis dėmesys taip pat skiriamas ir licencijavimui bei autorių teisių apsaugai, dėl to FEP atstovai dalyvavo Europos komisijos inicijuotuose debatuose dėl autorių teisių modernizavimo „Modernisation of Copyright“, debatuose dėl inicijuotos programos „Content in the Digital Single Market“, įsitraukta į dialogą „Licences for Europe“.

FEP aktyviai įsijungė į Kūrinių našlaičių direktyvos rengimą, tobulinimą ir taikymą. Bendradarbiaujant ne tik su leidėjais, bet ir su prekybos, spaudos bei kūrybinių industrijų atstovais, rengiami pasiūlymai dėl kūrinių našlaičių skaitmeninimo ir padarymo viešai prieinamais, nepažeidžiant autorių teisių principų. Akcentuojama ir kruopščios paieškos (diligent search) svarba, nustatant kūrinio statusą ir autorių teisių turėtojus. Tam buvo inicijuotas projektas ARROW.

Europos leidėjų federacija aktyviai dalyvauja dialoge dėl kūrinių, kūrinių nebėra prekyboje (out-of-comerce works) skaitmenizavimo ir padarymo viešai prieinamais. FEP pozicija šiuo klausimu yra –  kūriniai, kurių nebėra prekyboje, vis dar yra saugomi autorių teisių, ir juos suskaitmeninti galima tik gavus autorių teisių turėtojo leidimą.

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija - tai 2008 metais Lietuvos kūrybinių industrijų lyderių įsteigta asociacija, kuri šiandien jungia daugiau nei 60 narių. Tai - Lietuvos aukštosios mokyklos ir kolegijos, kūrybinių industrijų ir kūrėjų asociacijos, menų inkubatoriai, viešosios įstaigos ir kūrybisnio verslo įmonės, kūrėjų bendruomenės ir individualūs asmenys.

Asociacijos tikslas – siekti darnios kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje, palankios įstatyminės ir teisinės bazės bei efektyvių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų šio sektoriaus augimui.

Svarbu paminėti, jog asociacija aktyviai dalyvauja kultūros, aukštojo mokslo bei studijų politikos formavime. Teikia siūlymus dėl valstybės ir ES investicijų į kūrybinių industrijų sektorių, finansavimo programų ir priemonių, pabrėžia, koks svarus kūrybinių industrijų sektoriaus indėlis šalies ekonomikai ir visuomenės gerovei. 

Be viso to Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kaupia informaciją apie kūrybines industrijas, dalinasi naujienomis apie kūrybinių industrijų politikos aktualijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, inovacijas, kūrybines partnerystes, užsako ir atlieka tyrimus, rengia mokymus.

Tikėdama sklandaus bendradarbiavimo sėkme, asociacija ieško kontaktų ir padeda juos užmegzti. Taip pat, skatina sektoriaus tinklaveiką Lietuvoje, aktyviai dalyvauja regioninės tinklaveikos projektuose Baltijos jūros regione, skatina sektoriaus klasterizaciją ir veikia kaip kūrybinių industrijų klasteris.

Tarptautinė leidėjų asociacija (IPA) yra akredituota Nevyriausybinė organizacija, vienijanti nacionalines, regionines ir specialistų leidėjų asociacijas visame pasaulyje. Šiuo metu ji jungia per 60 narių iš 53 šalių. Pagrindiniai IPA tikslai – atstovauti leidybos verslo interesus tarptautiniame lygyje ir ginti nuo galimos grėsmės. Centrinė Asociacijos būstinė įsikūrusi Ženevoje (Šveicarija).

Asociaciją 1896 m. įsteigė stipriausi to meto Paryžiaus leidėjai. Vienas pirmųjų IPA tikslų ir pasiekimų – pagarba autorių teisėms ir įgyvendintas naujas tarptautinės autorių teisių sutarties („Berno Konvencija dėl literatūrinių ir meno darbų apsaugos“) leidimas. Autorinių teisių apsauga ir gynimas išlieka viena svarbiausių Asociacijos veiklų dar ir šiandien.

Nemažiau svarbios ir kitos IPA orientacinės veiklos: leidybos laisvė ir prigimtinė žmogaus laisvė į saviraišką. Asociacija aktyviai remia literatūros ir skaitymo skatinimo programas, leidėjų tarpusavio bendradarbiavimą ir dalinimąsi gerąja patirtimi.

IPA konsultuoja nacionalines nares vietinių įstatymų, kurie yra paveikūs leidėjams, įvedimo bei koregavimo klausimais. Asociacija gali suteikti teisininko konsultaciją ir bendradrabiauti derantis su šalies vyriausybe.

IPA, būdama pramonine asociacija, dalyvauja sprendžiant daugelį kitų įtakos leidybos verslui turinčių klausimų nuo tarptautinių knygų mugių iki naujovių įvedimo.

SIDT projektas

sidt boooks logo

SIDT iniciatyva

5 Europos knygų sektoriaus organizacijos kartu su „Kūrybiška Europa“ programos parama siūlo rinkos įžvalgas ir praktinius mokymus apie novatoriškus leidybos metodus. Ši programa bus skirta smulkiems ir vidutinio dydžio leidėjams, o pagrindinės temos – išverstų literatūros kūrinių leidybos inovacijos ir kultūrinė įvairovė.

SIDT“ iniciatyva – išverstų literatūros kūrinių kultūrinės įvairovės palaikymas ir naujovės (angl.  Sustaining and Innovating cultural Diversity in literary Translations) pristato bandomąjį projektą, kuriuo siūlomi profesiniai mokymai smulkiems ir vidutinio dydžio nepriklausomiems Europos leidėjams, platintojams ir mažmenininkams.

Šie dalyviai dažnai inicijuoja literatūros kūrėjų vertimus Europoje. Tačiau vis didėjanti kultūrinės žiniasklaidos, leidybos rinkos konkurencija, verčianti šią kultūrinę įvairovę prisitaikyti komerciškai, tapo iššūkiu daugeliui suinteresuotųjų subjektų.

Literatūra turi būti prieinama įvairioms nišinėms auditorijoms, spausdintu ir skaitmeniniu formatu, visais platinimo kanalais, ji taip pat turi būti siūloma per specialias skaitytojų bendruomenes.  Tam būtinas novatoriškas požiūris į verslą, pasitelkiant skaitmeninius įrankius ir platformas.   

Dalyviams siūlomi 10-12 valandų trukmės  4 skirtingi mokymų moduliai. Pirmą kartą mokymai vyks 2021 m. balandžio – birželio mėnesiais, antrą – šių metų rudenį. Mokymų temos – nuo leidybos veiklos skaitmenizavimo ir radikalios inovacijos metodų iki į vartotoją orientuotos rinkodaros ir naujų verslo modelių, pagrindinį dėmesį skiriant išverstos grožinės literatūros leidybai.

Kiekviename modulyje 20 – 25 dalyvių grupė bus supažindinama su rinkos apžvalgomis ir praktiniais tyrimais, inovatyvių verslo praktikų elementais ir praktiniu grupiniu darbu. Mokymus ves patyrę sektoriaus dalyviai kartu su profesionaliais moderatoriais.

Dalyvavimas moduliuose yra nemokamas, tačiau dalyvauti pageidaujantys kandidatai turi pateikti paraišką su išsamia anketa ir motyvaciniu laišku, kuriuos (kartu su išsamesne informacija apie projektą ir modulius) galima rasti tinklapyje www.sidt-books.eu; galutinį sprendimą dėl paraiškų priima projekto valdyba.

„SIDT“ projektą bendrai iniciavo Beletrina Academic Press, Liubliana, Slovėnija,  Europos leidėjų federacija, Briuselis, Belgija, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madridas, Ispanija, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilnius, Lietuva ir Rüdiger Wischenbart Content and Consulting, Viena, Austrija, kuris taip pat yra projekto koordinatorius.

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal „Kūrybiška Europa“ programą ir Lietuvos kultūros taryba.

Siūlomi mokymų moduliai

1 modulis: laipsniško naujovių diegimo strategijos:
Kaip pasinaudoti skaitmenizavimo priemonių potencialu savo veikloje

Parengė Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madridas, Ispanija

2 modulis: radikalaus novatoriaus kelias į leidybą:
Platformų veikimo perpratimas pasitelkiant naudotojų patirtį

Parengė Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madridas, Ispanija

3 modulis: inovacijų įgyvendinimas:
Dėmesys rinkodarai ir duomenų analizės palaikymui 

Parengė Beletrina Academic Press, Liubliana, Slovėnija

4 modulis: leidybos vertybių išlaikymas naujomis šiandieninėmis ekonominėmis ir kultūrinėmis sąlygomis: Naujų leidybos verslo modelių tyrimas

Parengė Beletrina Academic Press, Liubliana, Slovėnija

Dalyvauti gali knygų sektoriaus atstovai:  leidėjai, platintojai, mažmenininkai, vertėjai ir autoriai.

Plačiau apie „SIDT Books“ organizacijas:

  • Beletrina Academic Press, Liubliana, Slovėnija

Beletrina yra pirmaujanti leidykla Slovėnijoje,  kurios specializacija yra grožinės literatūros ir humanitarinių mokslų knygos.

  • Europos leidėjų federacija, Briuselis, Belgija

FEP yra nepriklausoma, nekomercinė skėtinė organizacija, atstovaujanti 29 valstybinėms knygų, akademinių žurnalų ir mokomosios medžiagos leidėjų asociacijoms iš visos Europos.

  • Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madridas, Ispanija

FGSR yra nepriklausoma nepelno siekianti organizacija, užsiimanti edukacine ir kultūrine veikla, ypatingą dėmesį skirianti knygų ir skaitymo kultūros sklaidai ir pripažinimui.

  • Lietuvos leidėjų asociacija, Vilnius, Lietuva

LLA yra 1989 m. įsteigta Lietuvos leidėjų asociacija, vienijanti 49 aktyviai veikiančias leidyklas ir leidėjus.

  • Rüdiger Wischenbart Content and Consulting, Viena, Austrija

RWCC yra „SIDT Books“ koordinatorius, kurio specializacija yra tarptautinių knygų leidybos rinkų ir tendencijų tyrimų ataskaitos bei profesinių edukacinių ir konferencijų programų organizavimas, pagrindinį dėmesį skiriant knygų sektoriui.