Veikla - Premijos - Patriotų premija

Pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir patriotų premijų skyrimo nuostatai

Atsisiųsti

Nuostatai paskelbti leidinyje "Valstybės žinios" (Žin., 2012, Nr.138-7071)

 

PILIETINIŲ IR PATRIOTINIŲ KNYGŲ KONKURSO IR PATRIOTŲ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1347

 

PILIETINIŲ IR PATRIOTINIŲ KNYGŲ KONKURSO

IR PATRIOTŲ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pilietinių ir patriotinių knygų konkurso (toliau – Konkursas) ir Patriotų premijų skyrimo nuostatai apibrėžia reikalavimus Konkursui teikiamoms knygoms, nustato Konkurso organizavimo tvarką, Konkurso vertinimo komisijos sudarymo principus, funkcijas ir darbo organizavimą, Patriotų premijų skyrimą, laureatų paskelbimo ir apdovanojimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – Asociacija) pagal Ministerijos ir Asociacijos 2010 m. gruodžio 13 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. 2SU-106.

3. Konkurso tikslas – kasmet įvertinti praėjusiais metais išleistas knygas suaugusiesiems ir vaikams, kurios ugdo pilietinę ir patriotinę valią, išrinkti ir paskelbti Patriotų premijų laureatus.

4. Patriotų premijų tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti pilietiškumo ir patriotizmo tematika, per knygą skiepyti meilę ir ištikimybę Lietuvai.

5. Patriotų premijas steigia ir teikia Ministerija. Jos mokamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, skirtų Krašto apsaugos ministerijai.

6. Konkursas skelbiamas kiekvienų metų sausio mėnesį.

7. Kvietimas dalyvauti Konkurse, Konkurso sąlygos ir data skelbiami interneto svetainėse www.kam.lt ir www.lla.lt. Skelbime nurodomi tikslūs paraiškų pateikimo ir priėmimo tais metais terminai.

 

 

II. KONKURSO SĄLYGOS

 

8. Paraiškas dalyvauti Konkurse priima ir registruoja Lietuvos leidėjų asociacija (Vilnius,tel. 8 6 077 76 37, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.). Paraiškos gali būti siunčiamos el. paštu arba paštu iki einamųjų metų Konkurso skelbime nurodytos dienos (imtinai).

Pakeitimas 8 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1294 (2012-11-20)

9. Paraiškas dalyvauti Konkurse gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys.

10. Paraiškoje (paraiškos forma laisva) nurodomi šie duomenys: paraiškos teikėjas, jo duomenys ryšiams palaikyti, knygos autorius (autoriai, sudarytojai), leidėjas, išleidimo metai, literatūros žanras, trumpas knygos aprašymas. Komisija turi teisę prašyti pateikti 2 išleistos knygos egzempliorius.

 11. Konkursui gali būti teikiamos knygos:

11.1. išleistos per paskutiniuosius vienerius kalendorinius metus Lietuvoje ir kitose šalyse (išskyrus pakartotinius knygos leidimus);

11.2. grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo;

11.3. Lietuvos ir užsienio autorių, kurių tematika – Lietuvos pilietiškumas ir patriotizmas.

12. Skelbiant Konkursą kiekvienais metais gali būti nustatomi ir skelbiami papildomi reikalavimai knygoms ir paraiškų pateikimui.

 

 

III. KNYGŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

 

13. Konkursui pateiktas knygas atrenka ir vertina Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro Ministerijos ir Asociacijos deleguoti atstovai.

14. Komisija sudaroma iš septynių narių, Ministerija į Komisiją deleguoja du atstovus, Asociacija – penkis atstovus.

15. Komisijos sudėtį įsakymu tvirtina krašto apsaugos ministras.

16. Komisijos sudėtis skelbiama interneto svetainėse www.kam.lt ir www.lla.lt.

17. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, Komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais.

18. Komisijos veiklą organizuoja, administruoja ir techniškai aprūpina Asociacija.

19. Komisijos posėdžiams rengti, dokumentams tvarkyti ir protokolams rašyti Asociacija skiria sekretorių, kuris nėra Komisijos narys.

20. Komisijai vadovauja pirmininkas. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Komisijos nariai gali pateikti vertinimą el. paštu. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma.

21. Komisijos posėdžiai yra uždari.

22. Jei atsiranda su kuriuo nors Komisijos nariu susijusių privačių ir viešųjų interesų konflikto požymių, Komisijos narys nusišalina nuo konkretaus klausimo svarstymo. Komisijos narys negali būti siūlomas Patriotų premijai gauti.

23. Komisija vertina ir išrenka Patriotų premijų laureatus ne vėliau kaip likus savaitei iki einamųjų metų Vilniaus knygų mugės.

24. Konkursui pateiktos knygos premijuoti atrenkamos vadovaujantis šiais kriterijais:

24.1. kūrinio pilietiškumas ir patriotiškumas;

24.2. kūrinio aktualumas;

24.3. meninė, edukacinė ir išliekamoji vertė.

 

 

IV. APDOVANOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

25. Patriotų premijos skiriamos knygų autoriams (sudarytojams), Komisijai atrinkus geriausiai Konkurso kriterijus atitinkančias knygas.Premijuotų knygų leidėjai apdovanojami diplomais.

26. Kiekvienais metais skiriamos šios Patriotų premijos:

26.1. Patriotų premija už pilietiškiausią ir patriotiškiausią praėjusių metų knygą suaugusiesiems;

26.2. Patriotų premija už pilietiškiausią ir patriotiškiausią praėjusių metų knygą vaikams;

26.3. Komisijos ir Ministerijos sprendimu gali būti skiriama trečioji Patriotų premija už knygą, kurios ypatingus privalumus įvardija Komisija;

26.4. Patriotų premijos gali būti neskiriamos, jei konkurse dalyvaujančios knygos komisijos sprendimu to nevertos.

Pakeitimas 26 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1294 (2012-11-20)

27. Vienos piniginės premijos dydis yra 1 500 eurų (vienas tūkstantis penki šimtai eurų, įskaitant mokesčius). Jei Patriotų premija skiriama bendraautoriams, premijos piniginis dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam.

Pakeitimas 27 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1294 (2012-11-20); KA ministro įsakymas Nr. 922 (2014-10-03)

KA ministro įsakymas Nr. 1358 (2015-12-29)

28. Patriotų premijas įsakymu skiria krašto apsaugos ministras Komisijos teikimu.

29. Konkurso laimėtojai skelbiami ir Patriotų premijos teikiamos kasmetinėje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.

30. Premijavimo ceremoniją tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Ministerijos padedama organizuoja Asociacija.

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

1. KA ministro įsakymas Nr. 1294 (2012-11-20)
„DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1347

„DĖL PILIETINIŲ IR PATRIOTINIŲ KNYGŲ KONKURSO IR PATRIOTŲ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

KA ministro įsakymas Nr. 922 (2014-10-03)

„DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1347

„DĖL PILIETINIŲ IR PATRIOTINIŲ KNYGŲ KONKURSO IR PATRIOTŲ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

KA ministro įsakymas Nr. 1358 (2015-12-29)

„DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1347

„DĖL PILIETINIŲ IR PATRIOTINIŲ KNYGŲ KONKURSO IR PATRIOTŲ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo: Tojana Budrikienė (2015-12-30)