Instagram KA2024

LLA Members

 

LLA mission

  • To represent and defend the interests of publishers in Lithuania and abroad.
  • To cultivate cultural publishing.
  • To take care of the professional development of the members of the association.
  • To popularize and disseminate Lithuanian literature.
  • To cooperate with the state institutions of Lithuania and the European Union.
  • To encourage reading of cultural and valuable literature.
  • To initiate research.
  • To organize cultural, literary, book art, reading, civic events.
  • To coordinate publishers' participation in national and international book fairs and other international events.

Žodžio teritorija: emigracijos poezija // Территория слова: поэзия эмиграции

346283801_794145368913821_7945245731438322065_n
Category
Literatūrinis renginys
Date
2023-05-18 18:30 - 20:00
Venue
Basanaviciaus str. 13
Vilnius, Lietuva
Organizuoja
Vilniaus senasis teatras
Poetinė muzikinė kompozicija
Žodžio teritorija: emigracijos poezija
Režisierius - Andrius Darela
ĮĖJIMAS LAISVAS
Renginys vyks Salėje M8 (Mindaugo g. 8a)
 
Poetinė muzikinė kompozicija „Žodžio teritorija: emigracijos poezija“ (rež. Andrius Darela) yra tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ dalis.
 
Kompozicijos pamatas – 700 metų senumo istorija, kai poetas Dante Alighieri dėl politinių priežasčių buvo išvytas iš Florencijos, po to teismo išteisintas, o išvarymas pripažintas klaida. Visi žino, kas yra Dantė, ką jis reiškė poezijai, kultūrai, bet niekas nežino pavardžių teisėjų, pasmerkusių jį palikti šalį. Tiesa, istorijos perspektyvoje teismo sprendimas atrodo niekinis, niekingas, bet... Pati istorija bus transliuojama improvizuotoje studijoje tiesiogiai. Poetinėje muzikinėje kompozicijoje paties Dantės poetiniai tekstai nenuskambės, tačiau žiūrovas lietuvių, ukrainiečių, baltarusių, lenkų, rusų kalbomis išgirs devynis skirtingų laikotarpių, šalių poetus, kurie buvo priversti palikti savo šalis ir kurti emigracijoje. Kompozicijos nesieja vienas laikotarpis ar erdvė – viską jungia poezija, o vedliai į emigracijos poezijos pasaulį – Vilniaus senojo teatro aktoriai.
 
Adomas Mickevičius, Natalija Gorbanevskaja, Jurgis Baltrušaitis, Ovidijus, Jevgenas Malaniukas, Ivanas Elaginas, Larisa Genijuš, Levas Losevas, Tomas Venclova, Konstantinas Kavafis, Liūnė Sutema, Paulis Celanas... Šį margą pavardžių sąrašą būtų galima tęsti be galo.
 
Juos vadino įvairiai: bastūnai, „išvietintieji“, emigrantai, bėgliai, pabėgėliai, disidentai, tremtiniai, klajūnai... Tai poetai, literatai, apskritai menininkai, intelektualai, kultūros žmonės, turėję palikti savo šalis dėl politinių įsitikinimų, socialinės, vertybinės laikysenos. Diktatoriškų režimų persekiojimai, mėginimas išvengti kalėjimų, o neretai ir mirties privertė prisiimti tą pabėgėlio, nepritapėlio schizmą, kuri paprastai nepaiso nei tautybės, nei socialinių sluoksnių. Pasirinkimų būta nedaug: išorinė emigracija – bėgti, vidinė emigracija – pasitraukimas į pogrindį, kalėjimas arba susitaikymas ir rezignacija.
 
Jie visi skirtingi: tiek pasaulėžiūra, tiek kūrybos registrais, stiliumi, laikysena, bet visgi galbūt jiems kada nors bus lemta susitikti kad ir Dantes „Dieviškosios komedijos“ Rojuje, Mėnulio sferoje, kurioje apsistojusios vėlės, negalėjusios ištesėti pažadų, nes joms trukdę piktieji žmonės... Fone skambant Led Zeppelin „Imigrantų dainai“ („Immigrant song“)...
 
Bėglio tragizmą galima sieti su biblinio egzodo tradicija, remtis į didžiuosius klajūnus, pirmiausia, mitinį Odisėją, nostalgijos kamuojamus – Dantę ir Ovidijų. Šiandienos realybė rodo, jog visi šie reiškiniai realūs, nėra „istoriniai“: iš autoritarinės Baltarusijos dėl grėsusių represijų į užsienį pasitraukė didžioji dalis (sąrašas būtų tikrai ilgas) poetų, rašytojų, aktorių (beje, Vilniaus senajame teatre glaudžiasi iš Gardino teatro pabėgę ir į kolektyvą „Teatr Avgusta“ susibūręaktoriai ), dalis inteligentijos paliko ir Rusiją... Jau nekalbant apie tai, kad dalis ukrainiečių inteligentijos dabar apkasuose, fronte.
 
Kultūros emigracijos bangų būta nemažai: po 1917 m. bolševikinio Spalio perversmo iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos pasitraukė šviesiausia visuomenės dalis. Skirtingais skaičiavimais emigrantų skaičius siekė nuo 2 iki 5 mln. žmonių. Tarp jų buvo rusai, vokiečiai, žydai, ukrainiečiai etc. Juos visus vienijo didesnis arba mažesnis komunistinės valdžios nepriėmimas.
 
Lietuvoje didysis pokario egzodas, prasidėjęs 1944-ųjų vasarą, palietė irgi kūrybingiausius, ypač literatus: išeivijoje atsidūrė du trečdaliai prieškarinės Lietuvių rašytojų draugijos narių. Daugiausia lietuvių pabėgėlių telkėsi Vokietijos ir Austrijos „išvietintųjų“ stovyklose.
 
Literatūrologas Vytautas Kubilius yra rašęs: „Tokioje situacijoje kultūra tampa tautos istorinės atminties, etnoso psichologijos ir valstybingumo siekių saugykla [...] Iš čia sklinda bendro tautos buvimo šaukiniai ir driekiasi nematomi dvasinės priklausomybės siūlai nuo vieno žmogaus prie kito, spinduliuoja teisingumo ir vilties krislai, palaidoti okupuoto krašto realybėje. Kultūra – esminis taikaus pasipriešinimo veiksnys...“.
 
 
Konstantinos Kavafis
Itakė
 
Kada išplauksi praraston Itakėn,
prašyk dievus, kad kelias būtų ilgas,
klaidus ir pilnas paslapčių.
Nepaisyk lestrigonų nei kiklopų,
nepaisyk Poseidono rūsčio.
Jie niekad neužklups tavęs, jei skaisčios
bus tavo mintys, jeigu sieloj
ir kūne viešpataus kilni aistra.
Tu niekad nesutiksi lestrigonų,
kerštingo Poseidono ir kiklopų,
jei tavo dvasioj jų nėra, jei pats
neišviliosi jų iš nebūties.
 
 
Todėl prašyk, kad kelias būtų ilgas,
kad vasaros rytais tau būtų lemta
įplaukt į nematytus uostus,
kad jie džiaugsmingai sveikintų tave.
Svečiuokis finikiečių mugėse
ir įsigyk jų prekių –
koralų, perlamutro, gintaro ir juodmedžio;
įvertink nuostabią kvapių aliejų įvairovę;
pirk tiek kvapių aliejų, kiek įstengsi;
lankyk šimtus Egipto miestų
ir mokykis iš tų, kurie pranoksta mus.
 
Ir visada mąstyk apie Itakę.
Ji – tavo tikslas, kur bebūtum.
Bet įvykių neskubink.
 
Tegul kelionė trunka daugel metų;
atplauk į tėviškę visai pasenęs,
įgijęs išminties ir patyrimo,
nes ji neduos tau jokio turto.
 
Itakė dovanojo tau kelionę.
Jei jos nebūtų, nevertėtų plaukti,
bet šiaip Itakė – nežymi sala.
 
Nors ji skurdi, ji neapgaus.
Kada įgysi išminties ir patyrimo,
tikrai suprasi, kas gi tos Itakės.
 
Vertė Tomas Venclova
 
Renginys vyks baltarusių, lietuvių, lenkų, rusų ir ukrainiečių kalbomis
 
Renginio partneris: tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“
 
Aktoriai:
Igoris Abramovičius
Jekaterina Makarova
Anastasija Špakovskaja
Jevgenija Gladij
Jelena Bogdanovič
Vidmantas Fijalkauskas
___________________________________________
Музыкально-поэтическая композиция
Территория слова: поэзия эмиграции
Режиссер – Андрюс Даряла
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Сцена М8 (Миндауго ул. 8 а)
Музыкально-поэтическая композиция «Территория слова: поэзия эмиграции» (реж. Андрюс Даряла) является частью международного поэтического фестиваля «Поэтическая весна».
 
В основе композиции – давнишняя история о том, как поэт Данте Алигьери, 700 лет назад изгнанный из Флоренции по политическим причинам, был оправдан судом, а его изгнание признано ошибкой. Все знают, кто такой Данте, что он сделал для поэзии и культуры, но никто не может назвать имена судей, изгнавших его из страны. Действительно, в исторической перспективе, через века, решение того суда кажется ничтожным. Сама история будет транслироваться в прямом эфире в импровизированной студии. В музыкально-поэтической композиции Вильнюсского старого театра не прозвучат стихи самого Данте, но зрители услышат строки на русском, литовском, украинском, белорусском и польском языках девяти поэтов-эмигрантов разных времен. В композиции нет единства времени и пространства – всё объединяется поэзией, а проводниками в этот эмигрантский поэтический мир станут актеры Вильнюсского старого театра.
 
Адам Мицкевич, Наталья Горбаневская, Юргис Балтрушайтис, Овидий, Евген Маланюк, Иван Елагин, Лариса Гениюш, Томас Венцлова, Константинос Кавафис, Люне Сутема, Паулис Целанас…. Их называли по-разному: бродяги, «просветленные», эмигранты, беженцы, беглецы, диссиденты, ссыльные, скитальцы... Это поэты, писатели, художники, интеллектуалы, люди культуры, которые были вынуждены покинуть свои страны из-за политических убеждений, социальных и ценностных установок. Преследования, проводимые диктаторскими режимами, попытка избежать тюремного заключения, а часто и смерти, заставили их принять долю беженца, аутсайдера, которая обычно не зависит ни от национальности, ни от социального класса человека. Выбор был небольшой: внешняя эмиграция – бегство, внутренняя эмиграция – уход в подполье, тюрьма или примирение и резигнация.
 
Все эти поэты разные: по мировоззрению, по творческим установкам, по стилю и манере письма, но, возможно, однажды им будет суждено встретиться в раю «Божественной комедии» Данте – в сфере Луны, где поселились не по своей воле нарушившие обеты души... А как фон звучит песня “Immigrant song” («Песня иммигрантов») Led Zeppelin...
 
Трагедию беглеца можно связать с традицией библейского исхода, ссылаясь на великих скитальцев: на мифического Одиссея и мучающихся ностальгией Данте и Овидия. Сегодняшняя действительность показывает, что все эти явления реальные, а не «исторические». Например, большинство поэтов, писателей, актеров покинули авторитарную Беларусь из-за угрозы репрессий, часть интеллигенции уехала из России, а украинские интеллектуалы сейчас находятся в окопах на фронте.
 
Известны несколько волн культурной эмиграции: после большевистского октябрьского переворота 1917 года самая светлая часть общества покинула Россию, Украину и Беларусь. По разным подсчетам, число эмигрантов колеблется от 2 до 5 миллионов человек. Среди них были русские, немцы, евреи, украинцы и др. Всех их объединяло большее или меньшее неприятие коммунистической власти.
 
В Литве великий послевоенный исход, начавшийся летом 1944 года, прежде всего затронул талантливых людей, особенно писателей: две трети членов довоенного Общества писателей Литвы оказались в изгнании. Большинство литовских беженцев собралось в немецких и австрийских лагерях «перемещенных лиц».
 
Литературовед Витаутас Кубилюс писал: «В такой ситуации культура становится хранилищем национальной исторической памяти, психологии этноса и стремления к государственности [...]. Отсюда исходят призывы к существованию нации как таковой, невидимые нити духовной принадлежности тянутся от одного человека к другому, переливаются крупинки справедливости и надежды, погребенные в реалиях оккупированного края. Культура – это основной субъект мирного сопротивления...».
 
Константинос Кавафис
Итака
 
Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным,
полным открытий, радости, приключений.
Не страшись ни циклопов, ни лестригонов,
не бойся разгневанного Посейдона.
Помни: ты не столкнешься с ними,
покуда душой ты бодр и возвышен мыслью,
покуда возвышенное волненье
владеет тобой и питает сердце.
Ни циклопы, ни лестригоны,
ни разгневанный Посейдон не в силах
остановить тебя – если только
у тебя самого в душе они не гнездятся,
если твоя душа не вынудит их возникнуть.
Молись, чтоб путь оказался длинным,
с множеством летних дней, когда,
трепеща от счастья и предвкушенья,
на рассвете ты будешь вплывать впервые
в незнакомые гавани. Медли на Финикийских
базарах, толкайся в лавчонках, щупай
ткани, янтарь, перламутр, кораллы,
вещицы, сделанные из эбена,
скупай благовонья и притиранья,
притиранья и благовония всех сортов;
странствуй по городам Египта,
учись, все время учись у тех, кто обладает знаньем.
Постоянно помни про Итаку – ибо это
цель твоего путешествия. Не старайся
сократить его. Лучше наоборот
дать растянуться ему на годы,
чтоб достигнуть острова в старости обогащенным
опытом странствий, не ожидая
от Итаки никаких чудес.
Итака тебя привела в движенье.
Не будь ее, ты б не пустился в путь.
Больше она дать ничего не может.
Даже крайне убогой ты Итакой не обманут.
Умудренный опытом, всякое повидавший,
ты легко догадаешься, что Итака эта значит.
 
Перевод Шмакова под редакцией И. Бродского
Мероприятие пройдет на белорусском, литовском, польском, русском и украинском языках.
 
Партнер мероприятия: Международный фестиваль поэзии «Весна поэзии».
Актеры:
Игорь Абрамович
Екатерина Макарова
Анастасия Шпаковская
Евгения Гладий
Елена Богданович
Видмантас Фиялкаускас